Луганск, ул. Рабочая, 24; +38 (0642) 93-24-20
+38 066 51-59-410
Viber; Telegram; WhatsApp
E-mail: [email protected];

Інформація щодо аудиторського висновку

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Нестеров Вадим Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Вуглеприлад"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
05400885
1.4. Місцезнаходження емітента
Луганська , -, 91002, м.Луганськ, вул.Рабочая, б.24
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0642) 34-76-12 (0642) 34-76-13
1.6. Електронна поштова адреса емітента
[email protected]
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.04.2013
  (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у "Бюлетень. Цiннi папери України" № 73   17.04.2013
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://uglepribor.com в мережі Інтернет 15.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці  
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу  
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності  
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки Дiяльнiсть товариства не потребує лiцензування, тому iнформацiя про одержанi дозволи (лiцензiї) не надається.
Товариство не належить до будь - яких об'єднань пiдприємств, тому iнформацiя не надається.
Iнформацiя про рейтингове агенство не надається тому, що державна частка в статутному капiталi товариства вiдсутня, товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища.
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
Iнформацiю про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв); iнформацiю про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi; iнформацiю про дивiденди; iнформацiю про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; опис бiзнесу не заповнюють приватнi акцiонернi товариства.
Товариство не випускало облiгацiї, iншi цiннi папери.
Викуп власних акцiй протягом звiтного року не здiйснювався.
Товариство не випускало похiднi цiннi папери.
Сертифiкати цiнних паперiв не замовлялись та не видавались, акцiї iснують у бездокументарнiй формi.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води, тому "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не надаються.
Товариство не випускало борговi цiннi папери, тому iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня.
Iпотечнi облiгацiї, сертифiкати ФОН товариством не випускались.
Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалась.
Цiльовi облiгацiї товариством не випускались, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй.

 

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Вуглеприлад"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Вуглеприлад"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
91002
3.1.5. Область, район
Луганська , -
3.1.6. Населений пункт
м.Луганськ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул.Рабочая, б.24
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 № 611401
3.2.2. Дата державної реєстрації
22.10.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Луганської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
897453.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
897453.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "КБ "Пiвденкомбанк"
3.3.2. МФО банку
335946
3.3.3. Поточний рахунок
26005039622001
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "КБ "Пiвденкомбанк"
3.3.5. МФО банку
335946
3.3.6. Поточний рахунок
26005039622001
3.4. Основні види діяльності
28.92 Виробництво машин i устатковання для добувної промисловостi та будiвництва
28.99 Виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення, н.в.i.у.
46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту

 

 

Завантажити повну версію >>> [692 Kb] (cкачиваний: 13)

 

Устройство зарядное ЗУ РП

для заряда кислотных тяговых аккумуляторных батарей в условиях шахты

Разрядно-зарядное устройство РЗУ РП

для разряда и заряда тяговых щелочных аккумуляторных батарей рудничных электровозов

Привод электромагнитный тормозов ПЭТ-М

для приведения в действие тормозов конвейерных установок и механизмов

Аппараты защиты от токов утечки АЗУР

для защиты от поражения электрическим током и других последствий утечек тока